Kengetallen en vraag wonen en zorg:

Sinfore berekent de verwachte zorgvraag door de combinatie van beschikbare kengetallen en de Sinfore populatie data en prognoses. De Kengetallen zijn afkomstig uit verschillende bronnen en beschikbaar via het CBS, het RIVM, het NIVEL, het CIZ. Sinfore combineert de kengetallen naar leeftijd en inkomen met de leeftijd en inkomen uit de Sinfore populatiedata en populatieprognose in een populatie specifieke generalisatie: op basis van landelijke kengetallen en lokale populatiekenmerken wordt de verwachte zorg berekend. Deze verwachte zorgvraag kan afwijken van de feitelijke lokale zorgvraag, zichtbaar in gepubliceerde cijfers op lager schaalniveau of eigen data van zorgverleners.

Data zorgkengetallen:

De wijkscan maakt gebruik van de volgende data, uitgesplitst naar symptomen en ziekten en zorgpartijen:

o   RIVM Kosten van Ziekten:

Het RIVM heeft kosten van ziekten gepubliceerd aansluitend op de nationale rekeningen en uitgesplitst naar ziektebeelden gecodeerd in ICD, sectoren en leeftijd. Op basis van 2e Lijn kengetallen heeft Sinfore inkomenskengetallen toegevoegd. De kosten zijn beschikbaar voor 2003, 2007 en 2011.

o   Vektis kosten:

Vektis heeft tot op gemeente en 3 positie postcodeniveau voor een aantal sectoren en leeftijdsgroepen kosten uitgesplitst, waarmee verschillen over Nederland – alleen voor onderzoeksdoeleinden – zichtbaar kunnen worden gemaakt. Vektis kan dan worden vergeleken met de landelijke kengetallen uit de RIVM  kosten van ziekten 

o   GGD Gezondheidsmonitor en leefstijl

De gezondheidsmonitor bevat een reeks aan gezondheidskenmerken, uitgesplitst naar leeftijd, inkomen en een reeks andere populatiekenmerken, waaronder 1e en 2e generatie allochtonen. Deze zijn ook op gemeenteniveau beschikbaar, waarmee afwijkingen van de populatie specifieke generalisatie zichtbaar zijn.  Verder geeft de GGD geeft voor een aantal leefstijlkenmerken eenzelfde uitsplitsing naar populatiekenmerken als de gezondheidsmonitor.

o   Huisartsepisodes, huisartsencontacten, fte:

Het NIVEL heeft vanuit LINH huisartscontacten en huisartsepisodes met de ziekten, symptomen en klachten gecodeerd in ICPC1 gepubliceerd. In VAAM 1 heeft het NIVEL populatie specifieke kengetallen gepubliceerd inzake de noodzakelijk fte aan zorgverleners. Deze kengetallen vragen wel interpretatie voor recente ontwikkeling zoals de POH’s.

o   2e Lijn: patiënten, ziekenhuisopnames en verpleegdagen:

Uit de LMR zijn kengetallen beschikbaar over patiënten naar leeftijd en aandoening op ICD 9 3 teken niveau voor de periode 1995 – 2010 met een uitsplitsing naar inkomen in 1997 en 2004. Uit de LMR zijn ook kengetallen beschikbaar naar leeftijd en aandoening op ICD 9 3 teken niveau voor de periode 1981 – 2012 met een uitsplitsing naar dag opnames, klinische opnames en verpleegdagen.

o   Langdurige zorg:

Vanuit CBS en CIZ zijn kengetallen en gegevens beschikbaar over zorg met en zonder verblijf, uitgesplitst qua populatie naar leeftijd, herkomst, gezinssamenstelling en inkomen en qua zorg naar onder meer zorgzwaartepakketten, indicatie, gebruik, grondslag.

o   Medicatie:

Het CBS publiceert kengetallen over medicijngebruik, globaal te koppelen aan de ziektebeelden en zorgpartijen.

o   VNG Stapeling Monitor

Het CBS heeft als maatwerk de stapelingsmonitor gepubliceerd. Hierin is tot op wijkniveau zichtbaar welke regelingen per persoon en per huishouden worden gebruikt en hoeveel regelingen een persoon of huishouden gebruikt.

o   Woononderzoek Nederland (WoON)

Het onderzoek WoON van BZK biedt een schat aan data die kan worden door vertaald naar kengetallen. Deze doorvertaling vindt ook plaats in een reeks van publicaties vanuit het rijk.